Câu 1:Viết chương trình tính tổng các số chẵn từ 1->n.Với n được nhập từ bàn phím. Câu 2:Viết chương trình tính tổng S=1+1/2+1/3+1/4+…+1/n.Với n đượ

Photo of author

By Brielle

Câu 1:Viết chương trình tính tổng các số chẵn từ 1->n.Với n được nhập từ bàn phím.
Câu 2:Viết chương trình tính tổng S=1+1/2+1/3+1/4+…+1/n.Với n được nhập từ bàn phím.
Câu 3:Viết chương trình tính tổng các số lẻ từ 1->n.Với n đc nhập từ bàn phím.
Câu 4:Viết chương trình tính tổng S=1+3+5+…+101.
Mik đang cần gấp.Tks❤




Leave a Comment