Câu 2: Hãy tính diện tích đồi núi và diện tích đồng bằng nước ta, biết rằng đồi núi chiếm ¾, đồng băng chiếm ¼ trong tổng số đất tự nhiên 331212 Km2 *

Photo of author

By Rylee

Câu 2: Hãy tính diện tích đồi núi và diện tích đồng bằng nước ta, biết rằng đồi núi chiếm ¾, đồng băng chiếm ¼ trong tổng số đất tự nhiên 331212 Km2
* ¾ đất đồi núi………………………………………………..=…………………………Km2
* ¼ đất đồng bằng………………………………………………..=…………………………Km2
Câu 3: Những đèo nào ven biển nước ta vượt qua các dãy núi đâm ngang ngăn cách đồng bằng duyên hải?
Leave a Comment