Câu 3.( 4,5 điểm) Cho bảng số liệu sau: Diện tích cây công nghiệp hàng năm và lâu năm nước ta thời kỳ 1990-2010: Năm

Photo of author

By Eden

Câu 3.( 4,5 điểm)
Cho bảng số liệu sau:
Diện tích cây công nghiệp hàng năm và lâu năm nước ta thời kỳ 1990-2010:
Năm 1990 1995 2000 2005 2010
Cây công nghiệp hàng năm542 717 778 861 800
Cây công nghiệp lâu năm 657 902 1451 1633 1987
a) Vẽ biểu đồ miền thể hiện cơ cấu diện tích cây công nghiệp hàng năm và lâu năm nước ta thời kỳ 1990-2010.
b) Từ bảng số liệu và biểu đồ đã vẽ hãy rút ra nhận xét và giải thích.
Leave a Comment