Câu 4: Chế độ ra khỏi hệ thống nào là an toàn cho máy nhất? A. Hibernate B. Stand By C. Restart D. Turn off

Photo of author

By Reagan

Câu 4: Chế độ ra khỏi hệ thống nào là an toàn cho máy nhất?
A. Hibernate
B. Stand By
C. Restart
D. Turn off
Leave a Comment