Câu hỏi cho điểm đêyy:33 1.Trong câu lệnh if…then có thể lồng từ khóa AND vào được hay không? 2. Trong câu lệnh khai báo biến mảng, phát biểu nào sa

Photo of author

By Bella

Câu hỏi cho điểm đêyy:33
1.Trong câu lệnh if…then có thể lồng từ khóa AND vào được hay không?
2. Trong câu lệnh khai báo biến mảng, phát biểu nào sau đây đúng
a. C.số đầu và c.số cuối là 2 số nguyên
b. Kiểu dữ liệu có thể là real hoặc integer
c. Chỉ số đầu nhỏ hơn chỉ số cuối
d. Cả ba ý
Leave a Comment