Câu nào sau đây sai? Vì sao? A. dòng điện là dòng các điện tích dịch chuyển có hướng B. chiều dòng điện là chiều dịch chuyển của các hạt tải điện C. c

By Samantha

Câu nào sau đây sai? Vì sao?
A. dòng điện là dòng các điện tích dịch chuyển có hướng
B. chiều dòng điện là chiều dịch chuyển của các hạt tải điện
C. chiều dòng điện quy ước là chiều dịch chuyển cùa các ion dương
D. trong dây dẩn kim loại chiều dòng điện ngược chiều chuyển động của các electron tự do
Viết một bình luận