Câul a. Chuyên động cơ học là gì? b. Tại sao nói chuyên động có tính tương đối ? Các dạng chuyên động thường gặp? Câu2 a. Công thức tính vận tốc? b. C

Photo of author

By Liliana

Câul
a. Chuyên động cơ học là gì?
b. Tại sao nói chuyên động có tính tương đối ? Các dạng chuyên động thường gặp?
Câu2
a. Công thức tính vận tốc?
b. Chuyển động đều, chuyển động không đều là gì? Lay vd.
c. Công thức tính vận tốc trung bình của chuyên động không đều?
Leave a Comment