cho 2 điện tích đặt tại 2 điểm A, B trong không khí, điểm M có cường độ tổng hợp bằng 0, M cách B một khoảng ? chỉ em phương pháp giải với ạ

By Amaya

cho 2 điện tích đặt tại 2 điểm A, B trong không khí, điểm M có cường độ tổng hợp bằng 0, M cách B một khoảng ? chỉ em phương pháp giải với ạ
Viết một bình luận