Cho 2 điện trở có giá trị x và y. Nếu đem chúng mắc nối tiếp thì điện trở tương đương của chúng gấp 4 lần điện trở tương đương khi chúng mắc song song

Photo of author

By Mary

Cho 2 điện trở có giá trị x và y. Nếu đem chúng mắc nối tiếp thì điện trở tương đương của chúng gấp 4 lần điện trở tương đương khi chúng mắc song song. So sánh x và y.

0 bình luận về “Cho 2 điện trở có giá trị x và y. Nếu đem chúng mắc nối tiếp thì điện trở tương đương của chúng gấp 4 lần điện trở tương đương khi chúng mắc song song”

Viết một bình luận