cho mảng a gồm n phần tử (n<=100) nguyên dương được nhập từ bàn phím. tìm giá trị nhỏ trong bảng A

Photo of author

By Adeline

cho mảng a gồm n phần tử (n<=100) nguyên dương được nhập từ bàn phím. tìm giá trị nhỏ trong bảng A
Leave a Comment