Chọn câu SAI. Hệ quản lí tập tin cho phép tồn tại hai tập tin với các đường dẫn sau: a) C:\2012\BT\BT1.doc và C:\2011\bt\bt1.DOC b) C:\2012\TH\BT1.

By Valentina

Chọn câu SAI. Hệ quản lí tập tin cho phép tồn tại hai tập tin với các đường dẫn sau:
a) C:\2012\BT\BT1.doc và C:\2011\bt\bt1.DOC
b) C:\2012\TH\BT1.DOC và C:\2012\th\bt1.DOC
c) C:\2012\TH\BT1.DOC và D:\2012\th\bt1.DOC
d) C:\2012\BT\BT1.DOC và C:\2012\bt\bt.DOC
Viết một bình luận