Choose 1 of 2 topics to write letters: 1. Write a letter (25-35 words) about yourself to your new penfriend 2. Write a letter (25-35 words) about your

By Reese

Choose 1 of 2 topics to write letters:
1. Write a letter (25-35 words) about yourself to your new penfriend
2. Write a letter (25-35 words) about your daily activities to your new penfriend.

0 bình luận về “Choose 1 of 2 topics to write letters: 1. Write a letter (25-35 words) about yourself to your new penfriend 2. Write a letter (25-35 words) about your”

 1. 1.

  Hi Nick

  I know you through facebook and really admire you for your efforts.  Today I want to tell you about myself.  My real name is Do Quoc Dinh in Vinh Phuc province, Vietnam.  I have 13 seasons of taro.  I read books every day and have read many good works.  I always want to be able to write good and meaningful stories myself.  

  I must have work. Goodbye and look forward to hearing from you soon.  

  Signed by

  Do Quoc Dinh

  Dịch

  Chào Nick

  Mình biết bạn qua facebook và rất hâm mộ bạn với sự nỗ lực của bạn. Hôm nay mình muốn cho bạn biết về bản thân mình. Mình tên thật là Đỗ Quốc Định ở tỉnh Vĩnh Phúc Việt Nam. Mình đã 13 mùa khoai sọ rồi. Mình hay đọc sách mỗi ngày và đã từng đọc qua nhiều tác phẩm hay. Bản thân mình luôn muốn được chính mình viết ra những câu chuyện hay và ý nghĩa.

  Thôi mình phải có việc rồi. Tạm biệt bạn và mong sớm được chờ hồi âm của bạn.

  Ký tên

  Đỗ Quốc Định

  2.

  Hi Manh

  How are you? As for me, I’m fine. Today, I will tell you about my daily activities.

  Every morning I wake up, I always have a habit of brushing my teeth and cleaning my face and eating breakfast to start a new day.  After the lessons at school, I usually go to golf and after golf, I go home to help my parents with housework.  I cook rice and cook food.  In the evening, I review new lessons to prepare for the next day.  On weekends, I always open books to read and hang out around the neighbors but I also don’t forget to do housework.  Those habits have helped me to be more successful in all jobs.

  Come on since I have to study. Goodbye and look forward to hearing from you soon.

  Signed by

  Do Quoc Dinh

  Dịch:

  Chào Mạnh

   Bạn khỏe không?  Còn tôi, tôi ổn.  Hôm nay, tôi sẽ kể cho bạn nghe về những hoạt động hàng ngày của tôi.

   Mỗi sáng thức dậy, tôi luôn có thói quen đánh răng rửa mặt và ăn sáng để bắt đầu một ngày mới.  Sau những giờ học ở trường, tôi thường đi chơi gôn và sau khi chơi gôn, tôi về nhà phụ giúp bố mẹ việc nhà.  Tôi nấu cơm và nấu đồ ăn.  Buổi tối, tôi ôn bài mới để chuẩn bị cho ngày hôm sau.  Cuối tuần, tôi luôn mở sách ra đọc và đi chơi khắp xóm nhưng cũng không quên làm việc nhà.  Những thói quen đó đã giúp tôi thành công hơn trong mọi công việc.
   Thôi nhé vì tôi phải học.  Xin chào tạm biệt và mong nhận được hồi âm sớm.
  Ký kết bởi
  Đỗ Quốc Định

  Học tốt. Nocopy.

  Trả lời
 2. 1

  Dear Ngoc!
       You must be very surprised when you receive your mail because you did not know me. But I know you,
      I’m Hoang Le Minh, a 3G student, Thanh Cong Primary School, Hanoi City. I got to know about you through the Tien Phong newspaper with a typical example of poor students overcoming difficulties. I admire so much that I want to get acquainted with you. I wish we would become good friends and together we strive to study with higher results. I also really want to have one day, the two of us meet in your hometown, together to see the beautiful scenery of the magical city of Sa Pa in the mist. You agree
      We look forward to your reply. Please email me at the above address!
      Wish you health and success.
      New friend Hoang Le Minh

  2

  Dear Ngoc!
       You must be very surprised when you receive your mail because you did not know me. But I know you,

       Every morning, I get up at 5 o’clock. I brush my teeth and wash my face. After I do morning exercises and have breakfast. After breakfast I do my homework, do my housework and watch tv. I cooked at 10:00 and I ate lunch. After lunch, I go to bed at haft past eleven. In the afternoon I go to school at 1 pm. I study many subjects: maths, English, history, information technology, and defense Education. I finish my work at 5:40 p.m, then I go home. I always spend my time cooking dinner for my family and I have dinner at 6:30. After dinner, I watch tv, do my homework, and review lessons. After that, I prepare my lesson plan and go to bed at 11:00 pm. On weekends, I usually go out with my friends.

      Wish you health and success.
      New friend Hoang Le Minh

  Trả lời

Viết một bình luận