choose the word which has underlined part is pronounced differently from the others A .beach_es_ B . go_es_ C . watch_es_ D .

By Vivian

choose the word which has underlined part is pronounced differently from the others
A .beach_es_ B . go_es_ C . watch_es_ D . wash_es_

0 bình luận về “choose the word which has underlined part is pronounced differently from the others A .beach_es_ B . go_es_ C . watch_es_ D .”

 1. B. goes

  Vì đáp án A, B, C trước âm es đều là ch, sh nên đọc là chít hoặc sít.

  Riêng đáp án B trước âm es không có chữ ch, sh nên âm “es” được phát âm là ”z”.

  Trả lời
 2. *So sánh phát âm :

  A. beaches. 

  /iz/ : c,x,s,ss,ch,sh,ge.

  Nên beaches sẽ được phát âm là /beachiz/

  B. goes.

  /z/ : b,g,d,l,m,n,ng,r,ve,y và nguyên âm o,u,a,i,e.

  Nên goes sẽ được đọc là /goz/

  C. watches.

  Phát âm : /watchiz/

  D. washes

  Phát âm : /washiz/

  *ta chọn B. goes.

                       chúc bạn học tốt !~~~~

  Trả lời

Viết một bình luận

Bí kíp giúp ba mẹ không biết tiếng Anh vẫn có thể dạy con học Tìm hiểu thêm