chương trình bảng tính là gì ?

Photo of author

By Alice

chương trình bảng tính là gì ?

0 bình luận về “chương trình bảng tính là gì ?”

  1. CTBT là phần mềm được thiết kế để giúp ghi lại và trình bày thông tin dưới dạng bảng, thực hiện các tính toán cũng như xây dựng các biểu đồ biểu diễn một cách trực quan các số liệu trong bảng.

  2. phần mềm được thiết kế để giúp ghi lại và trình bày thông tin dưới dạng bảng, thực hiện các tính toán cũng như xây dựng các biểu đồ biểu diễn một cách trực quan các số liệu trong bảng: Excel

Viết một bình luận