Có 2 bóng đèn loại 220V-40W và 120V-60W Tìm CĐDĐ qua đèn và đèn nào sáng hơn trong 2 trường hợp sau a) Mắc 2 đèn song song vào mạng điện có HĐT 120V b

Photo of author

By Reese

Có 2 bóng đèn loại 220V-40W và 120V-60W Tìm CĐDĐ qua đèn và đèn nào sáng hơn trong 2 trường hợp sau
a) Mắc 2 đèn song song vào mạng điện có HĐT 120V
b) Mắc nối tiếp 2 đèn nối tiếp vào mạng điện có HĐT 240V

0 bình luận về “Có 2 bóng đèn loại 220V-40W và 120V-60W Tìm CĐDĐ qua đèn và đèn nào sáng hơn trong 2 trường hợp sau a) Mắc 2 đèn song song vào mạng điện có HĐT 120V b”

 1. Đáp án:

  \(\begin{array}{l}
  a.\\
  {I_1} = 0,1A\\
  {I_2} = 0,5A\\
  b.\\
  {I_1} = {I_2} = 0,17A
  \end{array}\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  a.\\
  {I_{dm1}} = \dfrac{{{P_{dm1}}}}{{{U_{dm1}}}} = \dfrac{{40}}{{220}} = 0,182A\\
  {I_{dm2}} = \dfrac{{{P_{dm2}}}}{{{U_{dm2}}}} = \dfrac{{60}}{{120}} = 0,5A
  \end{array}\)

  \(\begin{array}{l}
  {R_1} = \dfrac{{U_{dm1}^2}}{{{P_{dm1}}}} = \dfrac{{{{220}^2}}}{{40}} = 1210\Omega \\
  {R_2} = \dfrac{{U_{dm2}^2}}{{{P_{dm2}}}} = \dfrac{{{{120}^2}}}{{60}} = 240\Omega \\
  {I_1} = \dfrac{U}{{{R_1}}} = \dfrac{{120}}{{1210}} = 0,1A\\
  {I_2} = \dfrac{U}{{{R_2}}} = \dfrac{{120}}{{240}} = 0,5A
  \end{array}\)

  Suy ra đèn 2 sáng hơn đèn 1.

  \(\begin{array}{l}
  b.\\
  R = {R_1} + {R_2} = 1210 + 240 = 1450\Omega \\
  {I_1} = {I_2} = \dfrac{U}{R} = \dfrac{{240}}{{1450}} = 0,17A
  \end{array}\)

  Suy ra đèn 1 sáng hơn đèn 2

Viết một bình luận