có 4 vật a,b,c,d nhiễm điện.Nếu vật a hút vật b,b hút c,c đẩy d ?

Photo of author

By Allison

có 4 vật a,b,c,d nhiễm điện.Nếu vật a hút vật b,b hút c,c đẩy d ?
Leave a Comment