Đặt câu hỏi nha mọi người Câu 1: No , it isn’t real . It is a computer game ⇒ Câu 2 : It can harm both the mind and the body ⇒

Photo of author

By Amaya

Đặt câu hỏi nha mọi người
Câu 1: No , it isn’t real . It is a computer game

Câu 2 : It can harm both the mind and the body
Leave a Comment