Đơn vị nào sau đây là đơn vị của công suất oát (W) kilôoát (kW) Jun trên giây (J/s) Cả ba đơn vị trên

Photo of author

By Abigail

Đơn vị nào sau đây là đơn vị của công suất
oát (W)
kilôoát (kW)
Jun trên giây (J/s)
Cả ba đơn vị trên
Leave a Comment