Em rút ra bài học gì trong học tập và cuộc sống sau khi học xong bài: “Hợp tác cùng phát triển”, ” năng động sáng tạo”, “làm việc

By Eliza

Em rút ra bài học gì trong học tập và cuộc sống sau khi học xong bài: “Hợp tác cùng phát triển”, ” năng động sáng tạo”, “làm việc có năng suất chất lượng hiệu quả”?
Viết một bình luận