F1=20;F2=8. 2 lực đồng quy nhỏ nhất khi nào?vì sao?

By Arianna

F1=20;F2=8. 2 lực đồng quy nhỏ nhất khi nào?vì sao?
Viết một bình luận