F1=20;F2=8. 2 lực đồng quy nhỏ nhất khi nào?vì sao?

Photo of author

By Arianna

F1=20;F2=8. 2 lực đồng quy nhỏ nhất khi nào?vì sao?

0 bình luận về “F1=20;F2=8. 2 lực đồng quy nhỏ nhất khi nào?vì sao?”

  1. Khi 2 lực cùng giá ngược chiều

    Fmax = căn(F1 bình +F2 bình +2×F1×F2×cosa)

    <=> 12 = căn( 20binhf+8 bình + 2×20×8×cosa)

    <=> a= 180

     

Viết một bình luận