giúp mik với đặt 5 câu với cấu trúc find sth /doing sth +adj đặt 5 câu với cấu trúc think (that) sth /doing sth is +adj

By Eva

giúp mik với
đặt 5 câu với cấu trúc find sth /doing sth +adj
đặt 5 câu với cấu trúc think (that) sth /doing sth is +adj
Viết một bình luận