Hạn chế lớn nhất của Máy tính hiện nay là: A. Khả năng lưu trữ còn hạn chế B. Kết nối Internet còn chậm c, Không có khả năng tư duy như con người D

Photo of author

By Raelynn

Hạn chế lớn nhất của Máy tính hiện nay là:
A. Khả năng lưu trữ còn hạn chế
B. Kết nối Internet còn chậm
c, Không có khả năng tư duy như con người
D. Không thể lưu trữ những trang nhật kí của em
Chọn đáp án đúng

0 bình luận về “Hạn chế lớn nhất của Máy tính hiện nay là: A. Khả năng lưu trữ còn hạn chế B. Kết nối Internet còn chậm c, Không có khả năng tư duy như con người D”

Viết một bình luận