Hỏi một khối khí ở 77 độ c sẽ chiếm thể tích bao nhiêu nếu như ở 27 độ c thể tích của nó là 6l coi áp suất không đổi

Photo of author

By Raelynn

Hỏi một khối khí ở 77 độ c sẽ chiếm thể tích bao nhiêu nếu như ở 27 độ c thể tích của nó là 6l coi áp suất không đổi
Leave a Comment