I. Use the words given and other words, complete the second sentence so that it has the same meaning as the first one. Do not change the word given.(S

By Arianna

I. Use the words given and other words, complete the second sentence so that it has the same meaning as the first one. Do not change the word given.(Sử dụng các từ đã cho và các từ khác, hoàn thành câu thứ hai sao cho có cùng nghĩa với câu đầu tiên. Không thay đổi từ đã cho.)
1. What is the price of a bowl of beef noodle soup?(MUCH)
=>……………………………………………………………………………….
2.My sister likes chicken very much.(FAVOURITE)
=>……………………………………………………………………………….

0 bình luận về “I. Use the words given and other words, complete the second sentence so that it has the same meaning as the first one. Do not change the word given.(S”

 1. 1. What is the price of a bowl of beef noodle soup?(MUCH)

  => How much does a bowl of beef noodle soup cost?

  2.My sister likes chicken very much.(FAVOURITE)

  => My sister’s favorite food is chicken.

  @Tindy

  ~~ Chúc bạn học tốt~~

  Trả lời
 2. 1.What is the price of a bowl of beef noodle soup ? Much

  =>How much does a bowl of beef noodle cost?

  2.My sister likes chicken very much.(FAVOURITE)

  =>My sister’s favorite food is chicken.

  Trả lời

Viết một bình luận

Bí kíp giúp ba mẹ không biết tiếng Anh vẫn có thể dạy con học Tìm hiểu thêm