IV. Choose the best answer: 1. ____________ do they swim?-Twice a week. a. How often b. How long c. How much 2. What is Mai doing?- She____

By Isabelle

IV. Choose the best answer:
1. ____________ do they swim?-Twice a week.
a. How often b. How long c. How much
2. What is Mai doing?- She____________.
a. skipping b. is skip c. is skipping
3. What do you do____________ it’s cold?-I play soccer.
a. when b. what c. where
4. What about____________ to the zoo?
a. to go b. going c. go
5. Nam’s going to____________ some photos.
a. taking b. to take c. take
6. What’s the weather like____________ the summer?
a. on b. in c. at

0 bình luận về “IV. Choose the best answer: 1. ____________ do they swim?-Twice a week. a. How often b. How long c. How much 2. What is Mai doing?- She____”

 1. 1. A

  2. C

  3. A

  4. B

  5. C

  6. B

  Giải thích: 

  1. Vì người ta nói hai lần một tuần nên mình phải chọn How often là Bao lâu bọn họ mới bơi?

  2. Khi mà người What is doing thì mình phải sử dụng hiện tại tiếp diễn. 

  Cấu trúc: tobe + V-ing

  3. when là khi mà trời nó lạnh. What và Where phải đứng đầu câu.

  4. about + V-ing

  5. S + going + to + V nguyên mẫu +….

  6. in the summer có nghĩa là trong mùa hè không phải trên mùa hè hay là vào mùa hè.

  # chúc bạn học tốt #

  # xin câu trả lời hay nhất #

  Trả lời
 2. 1. A 

   – How often….: Hỏi tần suất, số lần làm gì đó…

  2. C

  Vì câu hỏi ở thì hiện tại tiếp diễn `->` câu trloi phải ở hiện tại tiếp diễn (is/am/are+V-ing)

  3. A

   –  “It’s cold” là nói đến thời tiết lạnh, mà thời tiết lạnh hay không thì liên quan đến thời gian nên ta chọn When

  4. B

   – What about/How about +V-ing…?: lời mời gợi ý làm gì đó…

  5. C

   – is/am/ are going to+V: chuẩn bị làm gì đó trong tương lai gần

  6. B

  Trả lời

Viết một bình luận

Bí kíp giúp ba mẹ không biết tiếng Anh vẫn có thể dạy con học Tìm hiểu thêm