Kéo một vật lên cao 2m bằng mặt phẳng nghiêng mất 6000J. a) Tính trọng lượng của vật biết hiệu suất là 85% b) Tính chiều dài mặt phẳng nghiêng biết l

By Raelynn

Kéo một vật lên cao 2m bằng mặt phẳng nghiêng mất 6000J.
a) Tính trọng lượng của vật biết hiệu suất là 85%
b) Tính chiều dài mặt phẳng nghiêng biết lực cản là 90N

0 bình luận về “Kéo một vật lên cao 2m bằng mặt phẳng nghiêng mất 6000J. a) Tính trọng lượng của vật biết hiệu suất là 85% b) Tính chiều dài mặt phẳng nghiêng biết l”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   h = 2m 

  $A_{tp}$= 6000J 

  H = 85% 

  $F_{cản}$ = 90N 

  P = ? 

  l = ? 

  a.  Vì $H = \frac{A_i}{A_{tp}}$ nên $A_i = A_{tp}.H$ 

  Công có ích kéo vật là:  

  $A_i$ = 6000.0,85 = 5100J

  Mà $A_i = P.h$ nên $P = \frac{A_i}{h}$ 

  Trọng lượng của vật là: 

  $P = \frac{5100}{2}$ = 2250N 

  b. Công để thắng lực cản là: 

  $A_{cản} = A_{tp} – A_{i}$ = 6000 – 5100 = 900 N 

  Ta có: $A_{cản} = F_{cản}.l$ nên $l = \frac{A_{cản}}{F_{cản}}$ 

  Chiều dài mặt phẳng nghiêng là: 

  $l = \frac{900}{90}$ = 10 (m)

  Trả lời
 2. Đáp án:

  a. 2550N

  b. 10m

  Giải thích các bước giải:

  a. Trọng lượng của vật là:

  \[{A_i} = 85\% .{A_{tp}} = 85\% .6000 = 5100J \Rightarrow P = \frac{{{A_i}}}{h} = \frac{{5100}}{2} = 2550N\]

  b. Chiều dài của mặt phẳng nghiêng là:

  \[{A_c} = 15\% {A_{tp}} = 15\% .6000 = 900J \Rightarrow l = \frac{{{A_c}}}{{{F_c}}} = \frac{{900}}{{90}} = 10m\] 

  Trả lời

Viết một bình luận

Bí kíp giúp ba mẹ không biết tiếng Anh vẫn có thể dạy con học Tìm hiểu thêm