khi công của lực tác dụng lên vật là 1 J thì độ biến thiên động năng của vật là? A.2 J B. 1 J C. 3 J D. 4 J

Photo of author

By Reagan

khi công của lực tác dụng lên vật là 1 J thì độ biến thiên động năng của vật là?
A.2 J
B. 1 J
C. 3 J
D. 4 J
Leave a Comment