M.n giúp em giải bài này với . Viết chương trình con để tính n ! n ! = 1.2.3.4…n ( Với n nhập từ bàn phím ) .

By Kennedy

M.n giúp em giải bài này với .
Viết chương trình con để tính n !
n ! = 1.2.3.4…n ( Với n nhập từ bàn phím ) .

0 bình luận về “M.n giúp em giải bài này với . Viết chương trình con để tính n ! n ! = 1.2.3.4…n ( Với n nhập từ bàn phím ) .”

 1. uses crt;
  var n,i : integer;
  function t(x : integer): longint;
  var j : integer;
  s : longint;
  begin
  s:=1;
  for j:=1 to x do s:=s*j;
  t:=s;
  end;
  begin
  write(‘Nhap n :’); readln(n);
  write(‘Tich cua ‘,n,’! la :’, t(n));
  readln
  end.

  Trả lời
 2. #include<bits/stdc++.h>
  using namespace std;
  int giaithua(int n)
  {
      int total=1;
      for(int i=1;i<=n;i++){
          total*=i;
      }
      return total;
  }
  int main()
  {
      int samon247;
      cout<<“Nhap n:”;
      cin>>samon247;
      cout<<“Ket qua cua “<<samon247<<“! la: “<<giaithua(samon247);
      return 0;
  }

  Trả lời

Viết một bình luận