Mắc 1 đoạn dây dẫn vào giữa 2 cực của 1 nguồn điện có hiệu điện thế là 35V thì cường độ dòng điện chạy qua nó có cường độ 2,5A . Biết rằng đoạn dây nà

By Rylee

Mắc 1 đoạn dây dẫn vào giữa 2 cực của 1 nguồn điện có hiệu điện thế là 35V thì cường độ dòng điện chạy qua nó có cường độ 2,5A . Biết rằng đoạn dây này dài 5,6m bà có tiết điện 0,2mm vuông.Xác định vật liệu làm dây dẫn.
Viết một bình luận