mạch dao động điện từ gồm cuộn cảm thuần và tụ điện có điện dung 1600/π pF .chu kỳ dao động là 8Ms .cường độ dòng cực đại qua cuộn cảm là 4mA .tính

Photo of author

By Clara

mạch dao động điện từ gồm cuộn cảm thuần và tụ điện có điện dung 1600/π pF .chu kỳ dao động là 8Ms .cường độ dòng cực đại qua cuộn cảm là 4mA .tính tần số góc và điện áp cực đại giữa hai bản tụ điện
Leave a Comment