Môn công dân 11 Câu 1 Khi trao đổi về tầm quan trọng của khoa học và công nghệ đối với một đất nước, Minh cho rằng: Một đất nước có nền kinh tế phát

Photo of author

By Alaia

Môn công dân 11
Câu 1
Khi trao đổi về tầm quan trọng của khoa học và công nghệ đối với một đất nước, Minh cho rằng: Một đất nước có nền kinh tế phát triển chủ yếu là do sở hữu được nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, đa dạng. Khi có nguồn tài nguyên phong phú ấy, chúng ta chỉ cần bán đi và thu ngoại tệ về sẽ nhanh chóng trở lên giàu có. Vì thế, khoa học và công nghệ không thế quan trọng bằng tài nguyên thiên nhiên. Câu hỏi: Em có nhận xét gì về ý kiến trên?
Leave a Comment