a) Đốt cháy đơn chất phi kim R trong không khí, thu được oxit của nó, trong đó R chiếm 50% khối lượng. b) Đốt cháy kim loại M trong lượng dư o

a) Đốt cháy đơn chất phi kim R trong không ...

Read more

Cho 11,6 g hỗn hợp FeO và Fe2O3 cùng số mol tác dụng hoàn toàn với 200 ml dung dịch HCl 3M, thu được dung dịch A (giả thiết thể tích thay đổi khôn

Cho 11,6 g hỗn hợp FeO và Fe2O3 cùng số ...

Read more

Cho 10,52 g hỗn hợp ba kim loại ở dạng bột Mg, Al và Cu tác dụng hoàn toàn với oxi, thu được 17,4 g hỗn hợp oxit. Hỏi để hoà tan vừa hết lượng h

Cho 10,52 g hỗn hợp ba kim loại ở dạng ...

Read more

Cho 10,52 g hỗn hợp ba kim loại ở dạng bột Mg, Al và Cu tác dụng hoàn toàn với oxi, thu được 17,4 g hỗn hợp oxit. Hỏi để hoà tan vừa hết lượng h

Cho 10,52 g hỗn hợp ba kim loại ở dạng ...

Read more

p + Cl2 —>pCl5 Al + O2—> Al2O3 p + O2 —>_ p_ o3 2 p + H2 —–> PH5

p + Cl2 —>pCl5 Al + O2—> Al2O3 p + ...

Read more

3/ CaO + H2SO4 4/ CaO + P2O5 5/ P2O5 + H2O 6/ ZnO + HCL

3/ CaO + H2SO4 4/ CaO + P2O5 5/ P2O5 ...

Read more

7/ AL2O3+ H2SO4 8/ Fe2O3+HCL 9/ K2O+ P2O5 10/ MgO + H3PO4

7/ AL2O3+ H2SO4 8/ Fe2O3+HCL 9/ K2O+ P2O5 10/ MgO ...

Read more