Giúp em bài tập hóa lớp 10: Đặc điểm nào dưới đây là đặc điểm chung của các đơn chất halogen (F2, Cl2, Br2, I2)?

Câu hỏi: Đặc điểm chung của các đơn chất halogen ...

Read more
Đâu là mô tả đúng về đơn chất halogen Cl2

Giúp mình bài tập hóa lớp 10 Đâu là mô tả đúng về đơn chất halogen Cl2

Câu hỏi: Đâu là mô tả đúng về đơn chất ...

Read more

6.cho iot tác dụng với dunh dịch NaOH thu được a gam NaI 1,98g NaIO3 và nước .Giá trị a là bn ?

6.cho iot tác dụng với dunh dịch NaOH thu được ...

Read more

7.cho một lượng halogen tác dụng với Fe thu được 8,88g muối sắt 3 , cũng lượng halogen đó tác dụng hết với Mg thu được 8,28g muối magie .Halogen đó là

7.cho một lượng halogen tác dụng với Fe thu được ...

Read more

1.Cho 100ml dung dịch KI tác dụng hết với khí Cl2 thấy tạo thành 3,81g I2.Nồng độ của dung dịch KI là bn ? 2.cho a gam NaCl tác dụng với H2SO4 đặc, dư

1.Cho 100ml dung dịch KI tác dụng hết với khí ...

Read more

Clo phản ứng được với tất cả các chất trong dãy nào sau đây? A: Fe, Cu, H2 , NaOH B: Al, H2 , Fe, O2 C: O2 , H2 , Fe, Mg D: O2 , H2 , F

Clo phản ứng được với tất cả các chất trong ...

Read more

Khi cho thanh Fe (dư) vào 200 ml dung dịch CuSO4 1M. khối lượng Fe đã tham gia phản ứng là A: 2,8(g) B: 16,8(g) C: 5,6(g) D: 11,2(g)

Khi cho thanh Fe (dư) vào 200 ml dung dịch ...

Read more

Phát biểu nào sau đây không đúng về nhôm? A: Nhôm là kim loại nặng B: Nhôm là kim loại dẫn điện, dẫn nhiệt tốt C: Nhôm tác dụng được với dung dịch

Phát biểu nào sau đây không đúng về nhôm? A: ...

Read more

Cho 3,6 gam một oxit kim loại M có hoá trị II tác dụng vừa đủ với 150 gam dung dịch H2 SO4 9,8%. Kim loại M là A: Mg B: Zn C: Ca D: Ba

Cho 3,6 gam một oxit kim loại M có hoá ...

Read more

Dung dịch NaOH không tác dụng với chất nào sau đây? A: P2O5 B: CO2 C: MgO D: Al2 O3

Dung dịch NaOH không tác dụng với chất nào sau ...

Read more