Một ấm nhôm có khối lượng 300g đựng 0,8 lít nước ở nhiệt độ 20độC .Tính nhiệt lượng tối thiểu cần thiết để đun sôi ấm nước .Biết nhiệt dung riêng của

By Valentina

Một ấm nhôm có khối lượng 300g đựng 0,8 lít nước ở nhiệt độ 20độC .Tính nhiệt lượng tối thiểu cần thiết để đun sôi ấm nước .Biết nhiệt dung riêng của nhôm là 880J/kg.k,của nước là 4200J/kg,k

0 bình luận về “Một ấm nhôm có khối lượng 300g đựng 0,8 lít nước ở nhiệt độ 20độC .Tính nhiệt lượng tối thiểu cần thiết để đun sôi ấm nước .Biết nhiệt dung riêng của”

 1. Đáp án:

   Q = 289920 J

  Giải thích các bước giải:

  Tóm tắt :

  m₁ = 300g = 0,3 kg

  V = 0,8l –> m₂ = 0,8 kg

  t°1 = 20°C

  t°2 = 100°C

  c₁ = 880 J/kg. K

  c₂ = 4200 J/kg. k

  Q =? 

         Nhiệt lượng thu vào của ấm nước để tăng từ 20°C đến 100°C  là :

  Q₁ = m₁.c₁.( t°2 – t°1 ) 

  ➩ Q₁ = 0,3.880.( 100 – 20) 

  ➩ Q₁ = 21120 J

        Nhiệt lượng thu vào của nước để tăng từ 20°C đến 100°C  là :

   Q₂ = m₂.c₂.( t°2 – t°1 ) 

  ➩ Q₂ = 0,8.4200.( 100 – 20)  

  ➩ Q₂ = 268800 J

   Nhiệt lượng tối thiểu để cung cấp cho ấm nước sôi lên là :

  Q = Q₁ + Q₂ ➩ Q = 21120 + 268800

  ➩ Q = 289920 J

  Vậy nhiệt lượng cần cung cấp cho ấm nước sôi lên là 289920 J

  Trả lời
 2. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   tóm tắt:

  $m_1=300g=0,3kg$

  $V=0,8 lít =>m_2=0,8kg$

  $t_1=20$^oC$

  $t_2=100^oC$

  c₁ = 880 J/kg. K

  c₂ = 4200 J/kg. k

         Nhiệt lượng tối thiểu cần truyền vào ấm nước để đun sôi là :

                                      $Q_1=m_1.c_1.(t_2-t_1)$

                                $⇒Q_1=0,3.880.(100-20)$

                                    $⇒Q_1=21120J$

           Nhiệt lượng tối thiểu cần truyền để đun sôi nước là:

  $Q₂ = m₂.c₂.( t°2 – t°1 ) $

                                  $⇒ Q₂ = 0,8.4200.( 100 – 20)  $

                                $⇒ Q₂ = 268800 J$

          Nhiệt lượng tối thiểu để cần truyền để đun sôi ấm và nước là:

               Q = Q₁ + Q₂

                  ⇒Q = 21120 + 268800

                   ⇒ Q = 289920 J

                          Vậy nhiệt lượng cần cung cấp cho ấm nước sôi lên là 289920 J

   

  Trả lời

Viết một bình luận

Bí kíp giúp ba mẹ không biết tiếng Anh vẫn có thể dạy con học Tìm hiểu thêm