Một đoàn tàu dài 125 m đi với tốc độ 51,4 km/h thì một xe máy đi phía sau đuổi theo với vận tốc v km/h. Thời gian xe máy đu từ đuôi tàu đến đầu tàu là

By Iris

Một đoàn tàu dài 125 m đi với tốc độ 51,4 km/h thì một xe máy đi phía sau đuổi theo với vận tốc v km/h. Thời gian xe máy đu từ đuôi tàu đến đầu tàu là 28 s tính v

0 bình luận về “Một đoàn tàu dài 125 m đi với tốc độ 51,4 km/h thì một xe máy đi phía sau đuổi theo với vận tốc v km/h. Thời gian xe máy đu từ đuôi tàu đến đầu tàu là”

 1. (1) Xe máy

  (2) Tàu

  (3) Đất

  + Vận tốc của tàu so với đất: \({v_{23}} = 51,4km/h\)

  + Vận tốc của xe máy so với tàu: \({v_{12}}\)

  + Vận tốc của xe máy so với đất: \({v_{13}} = v\)

  Ta có thời gian xe máy đi từ đuôi tàu đến đầu tàu là \(28s\) \({v_{12}} = \dfrac{{125}}{{28}} = 4,46m/s = 16km/h\)

  Theo công thức cộng vận tốc, ta có: \(\overrightarrow {{v_{13}}} = \overrightarrow {{v_{12}}} + \overrightarrow {{v_{23}}} \)

  Lại có \(\overrightarrow {{v_{12}}} \uparrow \uparrow \overrightarrow {{v_{23}}} \)

  \( \Rightarrow {v_{13}} = {v_{12}} + {v_{23}} = 51,4 + 16 = 67,4km/h\)

  Trả lời

Viết một bình luận