một dòng điện I chạy trong dây dẫn thẳng dài đặt trong không khí. Một điểm M cách dòng điện 10cm. Qũy tích những điểm có độ lớn cảm ứng từ gấp đôi cảm

Photo of author

By Kinsley

một dòng điện I chạy trong dây dẫn thẳng dài đặt trong không khí. Một điểm M cách dòng điện 10cm. Qũy tích những điểm có độ lớn cảm ứng từ gấp đôi cảm ứng tại M là?
Leave a Comment