một xe máy chuyển động thẳng chậm dần đều qua vị trí phía sau 30 giây Xe tới vị trí cách A 60 m… khi đến vị trí cách A 80m thì dừng lại… Tính gia

By Faith

một xe máy chuyển động thẳng chậm dần đều qua vị trí phía sau 30 giây Xe tới vị trí cách A 60 m… khi đến vị trí cách A 80m thì dừng lại… Tính gia tốc ….

0 bình luận về “một xe máy chuyển động thẳng chậm dần đều qua vị trí phía sau 30 giây Xe tới vị trí cách A 60 m… khi đến vị trí cách A 80m thì dừng lại… Tính gia”

 1. Đáp án:

  Gọi vận tốc ban đầu là $V_0$, gia tốc là $a$ (độ lớn)

  Sau 30s xe đi được 60m

  => $60=V_0.30+\frac{1}{2}.a.30^2=30V_0+450a$

  Xe đi được 80m thì dừng lại

  => $80=\frac{V_0^2}{2a}$

  =>$a=\frac{V_0^2}{160}$

  =>$60=30V_0+\frac{45}{16}V_0^2$

  =>$V_0\approx 1,72m/s$

  =>$a\approx 0,0185m/s2$

  Trả lời

Viết một bình luận