Một xe tải có khối lượng 2.5 tấn thì có trọng lượng bao nhiêu Niutơn? A. 250N B. 2500N C. 25000N

Photo of author

By Quinn

Một xe tải có khối lượng 2.5 tấn thì có trọng lượng bao nhiêu Niutơn?
A. 250N B. 2500N C. 25000N D. 250000N
Leave a Comment