Một kính lúp có số bội giác G = 10x. Tiêu cự của kính lúp là bao nhiêu? Muốn quan sát vật phải đặt vật trong khoảng nào trước kính? Tiêu cự 2,5 cm, ph

Photo of author

By Genesis

Một kính lúp có số bội giác G = 10x. Tiêu cự của kính lúp là bao nhiêu? Muốn quan sát vật phải đặt vật trong khoảng nào trước kính?
Tiêu cự 2,5 cm, phải đặt xa hơn 2,5 cm.
Tiêu cự f = 5 cm, phải đặt xa hơn 5 cm.
Tiêu cự f = 2,5 cm, phải đặt gần hơn 2,5 cm.
Tiêu cự f = 10 cm, phải đặt vật gần hơn 10 cm.

0 bình luận về “Một kính lúp có số bội giác G = 10x. Tiêu cự của kính lúp là bao nhiêu? Muốn quan sát vật phải đặt vật trong khoảng nào trước kính? Tiêu cự 2,5 cm, ph”

  1. Đáp án:

    Tiêu cự f = 2,5 cm, phải đặt gần hơn 2,5 cm.

    Giải thích các bước giải:

     Ta có f = $\frac{25}{G}$ = $\frac{25}{10}$ = 2,5

    Khi quan sát vật qua kính lúp phải đặt vật trong khoảng tiêu cự của kính.

Viết một bình luận