Một lực F truyền cho vật khối lượng m1 một gia tốc 6 m/s^2, truyền cho vật có khối lượng m2 một gia tốc 4m/s^2. Nếu đem ghép hai vật đó lại thành một

By Serenity

Một lực F truyền cho vật khối lượng m1 một gia tốc 6 m/s^2, truyền cho vật có khối lượng m2 một gia tốc 4m/s^2. Nếu đem ghép hai vật đó lại thành một vật thì lực đó truyền cho vật ghép một gia tốc là bao nhiêu ?

0 bình luận về “Một lực F truyền cho vật khối lượng m1 một gia tốc 6 m/s^2, truyền cho vật có khối lượng m2 một gia tốc 4m/s^2. Nếu đem ghép hai vật đó lại thành một”

 1. Đáp án:

  \(a = 2,4m/{s^2}\)

  Giải thích các bước giải:

  Ta có: \(F = ma \Rightarrow m = \frac{F}{a}\)

  Theo bài ra ta có: \(\left\{ \begin{array}{l}
  {m_1} = \frac{F}{{{a_1}}} = \frac{F}{6}\,\\
  {m_2} = \frac{F}{{{a_2}}} = \frac{F}{4}
  \end{array} \right.\)

  Đem hai vật ghép lại với thành một vật thì:

  \(\begin{array}{l}
  m = {m_1} + {m_2} \Leftrightarrow \frac{F}{a} = \frac{F}{6} + \frac{F}{4}\\
   \Leftrightarrow \frac{1}{a} = \frac{1}{6} + \frac{1}{4} = \frac{5}{{12}} \Rightarrow a = 2,4m/{s^2}
  \end{array}\)

  Trả lời

Viết một bình luận