một mạch dao động gồm một cuộn dây có hệ số tự cảm L = 10 mũ trừ 6 và tụ điện mà điện dung thay đổi từ 6,25 nhân 10 mũ trừ 10 đến 10 mũ trừ 8 lấy b =

By Abigail

một mạch dao động gồm một cuộn dây có hệ số tự cảm L = 10 mũ trừ 6 và tụ điện mà điện dung thay đổi từ 6,25 nhân 10 mũ trừ 10 đến 10 mũ trừ 8 lấy b = 3,14 c = 3 nhân 10 mũ 8 tần số nhỏ nhất của mạch dao động này bằng
Viết một bình luận