một mạch dao động gồm một cuộn dây có hệ số tự cảm L = 10 mũ trừ 6 và tụ điện mà điện dung thay đổi từ 6,25 nhân 10 mũ trừ 10 đến 10 mũ trừ 8 lấy b =

Photo of author

By Abigail

một mạch dao động gồm một cuộn dây có hệ số tự cảm L = 10 mũ trừ 6 và tụ điện mà điện dung thay đổi từ 6,25 nhân 10 mũ trừ 10 đến 10 mũ trừ 8 lấy b = 3,14 c = 3 nhân 10 mũ 8 tần số nhỏ nhất của mạch dao động này bằng

0 bình luận về “một mạch dao động gồm một cuộn dây có hệ số tự cảm L = 10 mũ trừ 6 và tụ điện mà điện dung thay đổi từ 6,25 nhân 10 mũ trừ 10 đến 10 mũ trừ 8 lấy b =”

  1. Đáp án: \({f_{\min }} = 1,{6.10^6}Hz\)

     

    Giải thích các bước giải:

    \({f_{\min }} = \dfrac{1}{{2\pi \sqrt {L.{C_{max}}} }} = \dfrac{1}{{2\pi \sqrt {{{10}^{ – 6}}{{.10}^{ – 8}}} }} = 1,{6.10^6}Hz\)   

Viết một bình luận