Một quả cầu đặc có thể tích 0,000268 m3; khối lượng 0,7236 kg. a) Tính khối lượng riêng của chất làm quả cầu? b) Quả cầu thứ 2 có cùng kích thước và c

By Vivian

Một quả cầu đặc có thể tích 0,000268 m3; khối lượng 0,7236 kg.
a) Tính khối lượng riêng của chất làm quả cầu?
b) Quả cầu thứ 2 có cùng kích thước và cùng chất, hình dạng giống hệt quả cầu trên nhưng rỗng nên có khối lượng 0,5616 kg. Tính thể tích phần rỗng?

0 bình luận về “Một quả cầu đặc có thể tích 0,000268 m3; khối lượng 0,7236 kg. a) Tính khối lượng riêng của chất làm quả cầu? b) Quả cầu thứ 2 có cùng kích thước và c”

 1. Đáp án:

  a.2700kg/m^3

  b. 6.10^-5m^3

  Giải thích các bước giải:

   a.Khối lượng riêng chất làm quả cầu:

  \[D = \frac{m}{V} = 2700kg/{m^3}\]

  b.Thể tích phần rỗng là:

  \[{V_r} = \frac{{{m_1} – {m_2}}}{D} = \frac{{0,7236 – 0,5616}}{{2700}} = {6.10^{ – 5}}{m^3}\]

  Trả lời

Viết một bình luận