một quả đạn có m=2kg đang bay thẳng đứng lên cao với vận tốc 250m/s thì nổ thành hai mảnh bằng nhau. Một mảnh bay với vận tốc 250m/s theo phương ngang

Photo of author

By Sadie

một quả đạn có m=2kg đang bay thẳng đứng lên cao với vận tốc 250m/s thì nổ thành hai mảnh bằng nhau. Một mảnh bay với vận tốc 250m/s theo phương ngang .
a) hỏi mảnh kia bay theo phương nào, với vận tốc là bao nhiêu?
b) xác định vị trí chạm đất của mảnh thứ hai.
Leave a Comment