Một thanh đồng chất tiết diện đều AB dài 5m khối lượng 100kg có trục quay cố định nằm tại O cách đầu A 1m Hỏi cần đặt vào A 1lực

Photo of author

By Jade

Một thanh đồng chất tiết diện đều AB dài 5m khối lượng 100kg có trục quay cố định nằm tại O cách đầu A 1m Hỏi cần đặt vào A 1lực bằng bao nhiêu để thanh AB cân bằng nằm ngang
Leave a Comment