một vật phát ra âm 165dB vật còn lại phát ra âm 200 dB hỏi âm của vật nào phát ra to hơn ? Vì sao?

Photo of author

By Iris

một vật phát ra âm 165dB vật còn lại phát ra âm 200 dB hỏi âm của vật nào phát ra to hơn ? Vì sao?
Leave a Comment