Một vật rơi tự do trong 2 giây cuối cùng rơi được quãng đường 60 m. Tính: A. Thời gian vật rơi B. Độ cao nơi thả vật

Photo of author

By Jade

Một vật rơi tự do trong 2 giây cuối cùng rơi được quãng đường 60 m. Tính:
A. Thời gian vật rơi
B. Độ cao nơi thả vật

0 bình luận về “Một vật rơi tự do trong 2 giây cuối cùng rơi được quãng đường 60 m. Tính: A. Thời gian vật rơi B. Độ cao nơi thả vật”

  1. Đáp án: 4 s; 80 m

    Giải thích các bước giải: Gọi thời gian rơi của vật là t.

    Quãng đường vật rơi trong 2s cuối:

    \(\frac{{g{t^2}}}{2} – \frac{{g.{{\left( {t – 2} \right)}^2}}}{2} = 60 \Rightarrow t = 4\,\,\left( s \right)\)

    Độ cao nơi thả vật: \(h = \frac{{g{t^2}}}{2} = 80\,\,\left( m \right)\)

Viết một bình luận