Nêu đặc trưng và tác động của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại đến nền kinh tế – xã hội thế giới.

Photo of author

By Isabelle

Nêu đặc trưng và tác động của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại đến nền kinh tế – xã hội thế giới.

0 bình luận về “Nêu đặc trưng và tác động của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại đến nền kinh tế – xã hội thế giới.”

 1. tạo ra và xuất hiện nhiều ngành nghề mới nhiều nhất là tronh lĩnh vực công nghiệp và dich vụ mở ra việc làm cho các các nước ,cón phát triển và dịch chuyển cơ cấu cho quốc gia va trên thế giới,chuyển dấn từ nền ktế nông nghiệp và công nghiệp sang nền kinh tế tri thức

 2. Đặc trưng của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại:

  + Là sự xuất hiện và phát triển nhanh chóng công nghệ cao. Đây là các công nghệ dựa vào những thành tựu khoa học mới, với hàm lượng tri thức cao.

  + Bốn công nghệ trụ cột, có tác động mạnh mẽ và sâu sắc đến phát triển kinh tế – xã hội là: công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu, công nghệ năng lượng, công nghệ thông tin.

  – Tác động của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại:

  + Làm xuất hiện nhiều ngành mới, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ, tạo ra những bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế mạnh mẽ.

  + Tác động ngày càng sâu sắc, làm cho nền kinh tế thế giới chuyển dần từ nền kinh tế công nghiệp sang một loại hình kinh tế mới, dựa trên tri thức, kĩ thuật, công nghệ cao, được gọi là nền kinh tế tri thức

Viết một bình luận