Người ta kéo một vật có m = 10kg cao 20m lên mặt phẳng nghiêng bằng lực kéo có độ lớn 50N a) Tính công do người đó thực hiện b) Tính chiều dài của mặt

Photo of author

By Genesis

Người ta kéo một vật có m = 10kg cao 20m lên mặt phẳng nghiêng bằng lực kéo có độ lớn 50N
a) Tính công do người đó thực hiện
b) Tính chiều dài của mặt phẳng nghiêng
c) giả sử lực ma sát của mặt phẳng nghiêng là 10N. Tính hiệu suất của mặt phẳng nghiêng trong trường hợp này
Leave a Comment