Nguyên tắc hoạt động của các nhiệt kế A.đều dựa trên hiện tượng dẫn nở vì nhiệt của chất lỏng B..đều dựa trên hiện tượng dẫn nở vì nhiệt của chất rắn

By Hailey

Nguyên tắc hoạt động của các nhiệt kế
A.đều dựa trên hiện tượng dẫn nở vì nhiệt của chất lỏng
B..đều dựa trên hiện tượng dẫn nở vì nhiệt của chất rắn
C.đều dựa trên hiện tượng thay đổi màu sắc một vật theo nhiệt độ
D.Có thể dựa trên các hiện tượng vật lí khác nhau
Viết một bình luận