Nhận xét về GDP/người năm 2001 của các nước trong khu vực ASEAN

Photo of author

By Emery

Nhận xét về GDP/người năm 2001 của các nước trong khu vực ASEAN

0 bình luận về “Nhận xét về GDP/người năm 2001 của các nước trong khu vực ASEAN”

 1. + GDP/người giữa các nước ASEAN không đều.
  + Nước có GDP/người cao nhất là Xin-ga-po (20740USD)
  + Các nước có GDP/người thấp dưới 1000USD là Phi-líp-pin (930USD), In-đô- nê-xi-a (680USD), Việt Nam (415USD), Lào (317USD), Cam-pu-chia (280USD).
  + GDP/người của Xin-ga-po gấp 74 lần GDP/người của Cam-pu-chia, gấp 65,4 lần GDP/người của Lào, gấp 74 lần Cam-pu-chia, gấp gần 50 lần GDP/người của Việt Nam.

 2. – Nhận xét:
  + GDP/người giữa các nước ASEAN không đều.
  + Nước có GDP/người cao nhất là Xin-ga-po (20740USD), tiếp theo là Bru- nây (12300USD), Ma-lai-xi-a (3680USD), Thái Lan (1870USD).
  + Các nước có GDP/người thấp dưới 1000USD là Phi-líp-pin (930USD), In-đô- nê-xi-a (680USD), Việt Nam (415USD), Lào (317USD), Cam-pu-chia (280USD).
  + GDP/người của Xin-ga-po gấp 74 lần GDP/người của Cam-pu-chia, gấp 65,4 lần GDP/người của Lào, gấp 74 lần Cam-pu-chia, gấp gần 50 lần GDP/người của Việt Nam.

Viết một bình luận